Disclaimer

Aan het gebruik van deze website, www.inboundrelease.com (de “Site”), zijn de hieronder beschreven voorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Site, wordt de bezoeker geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

 

Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

Informatie

De informatie op deze Site komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van NxtPort. NxtPort besteedt uiterste zorg aan de toegankelijkheid, correctheid, volledigheid en het up-to-date houden van de Site. 

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. NxtPort geeft geen enkele garantie met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site. 

 

De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen informatief gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NxtPort verstrekt door middel van deze website louter informatie over de werking en het gebruik van Inbound Release (IRP).

 

Voor het gebruik van IRP zelf, dienen specifieke Terms & Conditions afgesloten te worden met NxtPort.

 

De informatie die op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, kan door de bezoeker enkel voor eigen (interne) doeleinden worden aangewend. De bezoeker onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren. 

 

Indien de bezoeker onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op de Site, kan hij/zij/hen de webmaster contacteren via mail op support@nxtport.com.

Hyperlinks

De Site kan automatische koppelingen (links) naar andere websites bevatten, waarover NxtPort geen enkele vorm van inhoudelijke of technische controle uitoefent, noch enige vorm van zeggenschap heeft. Deze links naar andere websites zijn louter ter informatie opgenomen. Hoewel NxtPort uiterst selectief is bij het opnemen van zulke linken op de Site, geeft zij geen enkele garantie omtrent de volledigheid ervan, over de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid of veiligheid van deze websites. NxtPort draagt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor zulke websites of hun inhoud. 

 

Het opnemen van zulke automatische koppelingen naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege NxtPort met deze websites of met hun inhoud.

Storingen

NxtPort doet er alles aan om onderbrekingen bij het raadplegen van de Site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan NxtPort, niet garanderen dat de Site volledig vrij zal van enige onderbreking noch dat zij niet door andere technische problemen zal worden getroffen. 

 

NxtPort aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren noch voor onvolkomenheden van de Site, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of wanneer de Site verstoord zou worden door virussen of soortgelijke verstorende elementen. 

Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzettelijke fout, kan NxtPort niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de Site of van de op de Site ter beschikking gestelde informatie. 

 

NxtPort is op geen enkele manier aansprakelijk voor de hyperlinks en de door middel van deze hyperlinks ter beschikking gestelde informatie, noch voor de elektronische communicatie die verloopt via de Site, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. 

 

Elk gebruik dat de bezoeker maakt van deze op de Site verkregen informatie is derhalve volledig op diens eigen risico. De bezoeker is aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die hij/zij/hen maakt op basis van informatie die hij/zij/hen op of via de Site hebt verkregen. 

 

De bezoeker dient eveneens alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat diens uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. 

 

NxtPort verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de Site.

Intellectuele eigendom

Alle informatie, zowel in de vorm van data, teksten, tekeningen, beelden, foto's, films, handels- en domeinnamen, merken en logo's alsook alle software, databanken en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NxtPort of aan derden (waarmee zij afspraken hebben gemaakt). Het is geenszins toegestaan om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van NxtPort de op en via deze website aangeboden informatie te bewaren (tenzij indien noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden of over te dragen of enig recht hierop te verlenen aan derden.